January 17 2019

OGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU PRZYCZYN OTWARCIA LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU ALTUS SUBFUNDUSZ SUPERLOKATOR W LIKWIDACJI WYDZIELONEGO W RAMACH ALTUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO

OGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU PRZYCZYN OTWARCIA LIKWIDACJI 

SUBFUNDUSZU ALTUS SUBFUNDUSZ SUPERLOKATOR W LIKWIDACJI

WYDZIELONEGO W RAMACH ALTUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO

 

 

Działając na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”) oraz art. 42 Statutu ALTUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”), w związku ze zidentyfikowaniem okoliczności, która na podstawie art. 44 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu stanowi przesłankę otwarcia likwidacji ALTUS Subfunduszu SuperLokator w likwidacji („Subfundusz”) wydzielonego w ramach Funduszu, informuje jak poniżej:

 

  1) Towarzystwo podjęło decyzję o otwarciu likwidacji Subfunduszu z dniem 17 stycznia 2019 r.;

 

  2) likwidatorem Subfunduszu jest Towarzystwo;

 

  3) z dniem otwarcia likwidacji Fundusz nie może zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa związanych z Subfunduszem.

 

W związku z powyższym Towarzystwo jako likwidator Subfunduszu wzywa wierzycieli Funduszu do zgłaszania roszczeń związanych z likwidowanym Subfunduszem w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego, trzeciego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji danego Subfunduszu, które zostanie dokonane na podstawie § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.