March 06 2019

Zaproszenie do złożenia oferty

Warszawa, dnia 06.03.2019 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 3 (dalej: „Spółka” lub „ALTUS TFI”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji i dzień zamknięcia likwidacji Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej: jako „Subfundusz”) sporządzonego według ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342) oraz  przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 114, poz. 963 z 2005 r.) oraz sporządzenia pisemnych raportów z badań.

 

W dniu 17 stycznia 2019 r. została otwarta likwidacja Subfunduszu ALTUS Subfundusz SuperLokator.

 

 

Subfundusz prowadzi odrębną politykę inwestycyjną i odrębne księgi rachunkowe.

Likwidacja została otwarta 17 stycznia 2019 r. i planowane zakończenie jest przewidziane na dzień 29  marca 2019 r.

Szczegółowe dane finansowe Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.altustfi.pl, w zakładce FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE – fundusz ALTUS FIO PARASOLOWY.

 

 

Przedmiotowa oferta firmy audytorskiej powinna zawierać informacje o:

a)    wpisie na listę firm audytorskich,

b)    wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

c)     dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego,

d)    kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badania oraz przeglądy,

e)    możliwości zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę,

f)      możliwości przeprowadzenia badania na dzień otwarcia likwidacji tj. 17 stycznia 2019 r. –w okresie 20-29.03.2019 r., badania na dzień zamknięcia likwidacji tj. 29 marca 2019 r.  –8-17.04.2019 r.,

g)    zapewnieniu przeprowadzenia badania zgodnie z obowiązującymi Fundusz przepisami,

h)    liczbie osób dostępnych do prowadzenia badania Subfunduszy,

i)      cenie brutto za badanie oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania,

j)      wzorzec umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie oraz

k)     Oświadczenie o niezależności podmiotu uprawnionego do badania.

 

Oferty prosimy przesyłać do dnia 18 marca 2019 r. włącznie, na adres e-mailowy: wblaszkowska@altustfi.pl.  

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Przy wyborze firmy audytorskiej brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego;
  2. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie Funduszu/Subfunduszy;
  3. możliwość przeprowadzenia badań w terminach określonych przez Spółkę;
  4. cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;
  5. reputacja podmiotu uprawnionego do badania jednostek zainteresowania publicznego;
  6. potwierdzenie niezależności podmiotu uprawnionego do badania na etapie procedury wyboru w oparciu o oświadczenia firm audytorskich i Spółki.

 

Spółka nie jest zobowiązana do wyboru oferty z najniższą ceną.

 

Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składnia oferty, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 460 85 81.

 

Niniejsze zapytanie i zawarte w nim informacje stanowią własność Spółki. Ujawnienie tych informacji osobom innym niż członkowie Państwa organizacji, którym są one potrzebne, mogą doprowadzić do odrzucenia oferty, zakończenia wszelkiej bieżącej współpracy oraz wykluczenia możliwości współpracy w przyszłości.

 

Wszystkie dane znajdujące się w Zaproszeniu przedstawione są wyłącznie na potrzeby postępowania i nie zobowiązują do zakupu żadnych usług ani towarów.