Akcjonariat wg stanu na 29.12.2017

Stan na: 29.12.2017

Udział w kapitale akcyjnym

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Liczba głosów na WZAUdział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Piotr Osiecki bezpośrednio i pośrednio poprzez Osiecki Inwestycje sp z o.o.16 453 17036,14%23 953 17045,18%
NN Otwarty Fundusz Emerytalny4 075 0006,75%4 075 0006,00%
Quercus TFI3 295 5895,71%3 295 5895,06%
Pozostali (posiadający poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów)22 296 24151,40%22 296 24143,76%
Razem46 120 000100,00%53 620 000100,00%

*Prezentowane powyżej dane uwzględniają zawiadomienia otrzymane przez Spółkę zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)