Akcjonariat wg stanu na 14.09.2018

Stan na: 14.09.2018

Udział w kapitale akcyjnym

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale akcyjnym (%)Liczba głosów na WZAUdział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Piotr Osiecki bezpośrednio i pośrednio poprzez Osiecki Inwestycje sp z o.o.16 453 17036,14%23 953 17045,18%
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A.2 745 1875,95%2 745 1875,12%
Quercus TFI3 295 5895,71%3 295 5895,06%
Pozostali (posiadający poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów)23 626 05452,20%23 626 05444,64%
Razem46 120 000100,00%53 620 000100,00%

*Prezentowane powyżej dane uwzględniają zawiadomienia otrzymane przez Spółkę zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)