Czerwiec 25 2018

Informacja ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA dotycząca przebiegu, kontekstu oraz finału kupna i sprzedaży spółki EGB SA

Warszawa, 25 czerwca 2018 R                                                                                                                                                                                                                                                                 

WPROWADZENIE:

W związku z pojawiającymi się w mediach nieuprawnionymi insynuacjami wymierzonymi w dobre imię ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej: ALTUS, ALTUS TFI), a dotyczącymi transakcji kupna, a następnie sprzedaży firmie GetBack SA (dalej: GetBack) akcji spółki EGB Investments SA (dalej EGB) zdecydowaliśmy się na opublikowanie kompleksowej informacji – swoistej „białej księgi” tej transakcji. Celem niniejszej publikacji jest ucięcie spekulacji pozbawionych podstaw i podkreślenie, iż ALTUS zawsze działa w zgodzie z wymogami prawa, zasadami dobrych praktyk rynkowych i w interesie swoich inwestorów.

 

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki transakcji sprzedaży spółki EGB Investments SA.

 

Z AKUP EGB SA PRZEZ Fundusze zarządzane przez ALTUS TFI SA

 

KONTEKST TRANSAKCJI

 • Jesienią 2015 roku pojawiła się okazja zakupu bydgoskiej spółki windykacyjnej EGB Investments SA, obecnej na rynku zarządzania wierzytelnościami od 1995 roku i notowanej na rynku giełdowym NewConnect od 2010 roku.
 • Dotychczasowy właściciel kontrolujący spółkę - fundusz private equity Concordia – podjął z nami rozmowy o sprzedaży akcji spółki, co po serii spotkań i analizie firmy zaowocowało transakcją kupna przez fundusze zarządzane przez Altus TFI SA większościowego pakietu akcji spółki.
 • Głównym obszarem działalności EGB był zakup i odzyskiwanie wierzytelności na własny rachunek. EGB nabywało przede wszystkim portfele detaliczne z branży finansowej i teleinformatycznej, a zakupy finansowało ze środków własnych, z emisji obligacji i kredytów bankowych. Poza nabywaniem portfeli na rachunek własny, spółka w niewielkim zakresie zajmowała się również obsługą wierzytelności sekurytyzowanych, lokowanych w funduszach zamkniętych.
 • ALTUS TFI miał doświadczenie w przejmowaniu, restrukturyzacji i sprzedaży podobnych spółek. W I kwartale 2011 roku fundusze zarządzane przez Altus TFI SA nabyły istotny pakiet akcji spółki windykacyjnej Debt Trading Partners SA po cenie 2,33 zł za akcję. Współpracując z innymi akcjonariuszami, zarządem i partnerami biznesowymi, spółka ta została wzmocniona organizacyjnie oraz finansowo i w tym samym roku w grudniu 2011 roku zadebiutowała na NewConnect po cenie akcji 3,38 zł, aby w niespełna rok osiągnąć kurs giełdowy ponad 8,9 zł za akcję, co oznacza blisko 400-procentowy zwrot z inwestycji.
 • Zarząd ALTUS TFI uważał, że przejęcie EGB pozwoli na rozszerzenie działalności o komplementarny sektor rynku finansowego, tj. windykację, a także zagwarantuje regularne, dodatkowe przychody z tej działalności. EGB w tym czasie posiadało i serwisowało własne portfele sekurytyzacyjne, które generowały strumienie gotówkowe na poziomie ok. 1,5 mln zł miesięcznie.
 • Na wycenę firmy EGB, przejmowanej przez fundusze ALTUS TFI, wpływ miał również fakt, iż część nabywanych akcji - 3 mln szt. - miała formę dokumentu i była akcjami imiennymi oraz niedopuszczonymi do obrotu giełdowego. Akcje imienne i niedopuszczone do obrotu giełdowego charakteryzują się tym, że są niepłynne, a ich przekształcenie w akcje na okaziciela wymaga dodatkowej procedury dopuszczeniowej. Przekształcenie tego pakietu akcji imiennych EGB na akcje na okaziciela i dopuszczenie ich do obrotu giełdowego zajęło 10 miesięcy. Akcje imienne w formie dokumentu są dość kłopotliwym aktywem dla funduszy, w szczególności funduszy otwartych, które często szybko potrzebują gotówki np. z powodu konieczności zapewnienia płynności lokat ze względu na umorzenia. Akcje takie nie powinny być nabywane przez fundusze otwarte ani fundusze aktywnie zarządzane z miesięczną częstotliwością umorzeń, stąd akcje te zostały nabyte przez Altus 33 FIZ, mający charakter funduszu private equity [1].    
 • ALTUS TFI SA dokonując inwestycji zakładał plan wzrostu EGB na kilku płaszczyznach biznesowych, o czym w dalszej części dokumentu.

 

Kalendarium:

 • Przełom września i października 2015 roku - pierwsze rozmowy na temat zakupu EGB.
 • 7 października 2015 r. - spotkanie Jakuba Ryby, członka zarządu ALTUS TFI, z ówczesnym szefem Rady Nadzorczej EGB Dariuszem Górką.
 • 14 października 2015 r. - wizyta w spółce i kompleksowa analiza inwestycyjna.
 • 15-19 października - dodatkowe rozmowy z managerami i analizy wewnętrzne oraz uzyskanie wirtualnego dostępu do baz danych spółki i analiza dokumentów prawnych.
 • Przygotowanie rekomendacji kupna spółki.
 • 19 października 2015 r. zebrał się 6-osobowy Komitet Inwestycyjny ALTUS TFI, który przeanalizował rekomendacje Jakuba Ryby, dotyczące restrukturyzacji i sposobu zarządzania, w celu podniesienia wartości EGB. Komitet Inwestycyjny wyraził jednogłośnie decyzję o zakupie spółki.
 • Przeprowadzone analizy pokazały, że EGB posiadało solidny portfel zarabiających na siebie wierzytelności, wdrożyło skuteczny proces windykacyjny, zatrudniało ludzi z wieloletnim doświadczeniem w branży (niektórzy z nich byli związani z firmą od 18-19 lat) i posiadało sprawnie funkcjonujące call-center, niezbędne do windykacji portfeli detalicznych. 
 • 6 listopada 2015 r. fundusze ALTUS kupiły wszystkie kontrolowane przez sprzedającego akcje EGB w liczbie 12 904 685 z 13 054 000 akcji po cenie 3,92 zł za akcję. Reszta akcji pozostawała w wolnym obrocie.
 • Transakcja została w pełni zaakceptowana przez obligatariuszy EGB, którzy zrezygnowali z prawa przedstawienia do wykupu posiadanych papierów dłużnych. Decyzje wierzycieli były dowodem ich zaufania do nowego właściciela oraz przedstawionego przez niego programu rozwoju firmy.

 

Wnioski:

 • ALTUS TFI, podejmując decyzję inwestycyjną o nabyciu akcji EGB na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, posiadał odpowiedni know-how, zdobyty w zrealizowanych już transakcjach (np. opisany powyżej przypadek transakcji na akcjach DTP) i plan, jak rozwinąć spółkę, podnosząc jej wartość i efektywność.
 • Fakt, że w transakcji uczestniczyło piętnaście funduszy ALTUS, wynikał z profilu i strategii inwestycyjnych poszczególnych funduszy:
 1. Fundusze otwarte - codzienne umorzenia, w funduszach zamkniętych - umorzenia comiesięczne.
 2. Ze względu na ryzyko inwestycyjne i terminy odkupienia tytułów uczestnictwa, poziom zaangażowania w EGB wynosił około 1% w funduszach otwartych, nie przekraczał około 1-2 proc. aktywów funduszu w detalicznych funduszach zamkniętych aktywnie zarządzanych, gdzie umorzenia były comiesięczne, oraz istotnie większy udział procentowy w funduszach, w których założony jest brak regularnych umorzeń i które mają strategię zbliżoną do funduszy typu private equity. W szczególności, jak wyżej wskazano, FIZ Altus 33 nabył akcje „gorszej” jakości z ryzykiem braku dopuszczenia do obrotu publicznego w formie dokumentu. Nabyte 3 mln akcji imiennych zostało dopuszczone do obrotu giełdowego dopiero na podstawie dokumentu informacyjnego z sierpnia 2016 roku.  
 3. Z kolei fundusze takie jak ALTUS 15 czy ALTUS 33 mają inną strategię – są nastawione na inwestycje długoterminowe typu private equity i inwestują w mało płynne papiery. To fundusze o minimalnym stopniu umorzeń. Dlatego też ALTUS 33 dodatkowo objął wszystkie akcje imienne i wziął na siebie ryzyko małej płynności aktywów, o czym wspomniano powyżej.
 4. O tej konkretnej alokacji i podziale nabywanych akcji na poszczególne fundusze zadecydowali bezpośrednio zarządzający portfelami, uwzględniając właśnie kwestie ryzyk płynnościowych i procent angażowanych aktywów funduszy. 

 

EGB W RĘKACH FUNDUSZY ALTUS: 

 

W grudniu 2015 r. ALTUS TFI przejął operacyjnie zarządzanie spółką. Zaraz po przejęciu wdrożony został plan podniesienia wartości spółki, który opierał się na sześciu  filarach:

 1. Bezpieczeństwo finansowania dla EGB: zaplecze, jakie stanowił ALTUS, obligacje objęte przez fundusze ALTUS, w efekcie spłata zadłużenia w wysokości 22 mln złotych zapewniająca bezpieczny rozwój EGB.
 2. Unowocześnienie procesu windykacji – do obsługi wierzytelności została powołana kancelaria prawna, która zwiększyła zasięg postępowań sądowych. Siedmiokrotnie zwiększono efektywność call–center, ponadto zwiększono w nim zatrudnienie. Powołano także dział zakupów portfeli, zlikwidowany przez poprzedniego właściciela ze względu na brak środków. Stworzono profesjonalne biuro strategii inwestycyjnych - jako jednostkę dedykowaną do zarządzania portfelami, opracowywania, wdrażania i monitoringu realizacji strategii obsługi portfeli.
 3. Zmiany personalne – kluczowe stanowiska w spółce objęli menadżerowie ściągnięci z konkurencyjnych, wiodących firm windykacyjnych, którzy przynieśli ze sobą know-howi najlepsze praktyki. Jednocześnie wprowadzony został nowy system premiowania członków zarządu, oparty na zasadzie: odzyskiwać jak najwięcej wierzytelności i zarządzać jak największymi aktywami, po jak najniższych kosztach i bez konieczności zadłużania się.
 4. Wdrożono zaawansowane systemy IT - w tym, ale nie wyłącznie: zaimplementowano narzędzie do automatycznej obsługi ruchu telefonicznego, usprawniono i zmodyfikowano system operacyjny EGB i m.in. zintegrowano go z aplikacją e-sądu, w celu zapewnienia możliwości wykorzystania w procesie sądu elektronicznego (EPU) na dużą, zautomatyzowaną skalę. Wprowadzono nowoczesne systemy raportowania oraz system punktowej  oceny potencjału spraw typu score. Wprowadzono wiele innych rozwiązań technologicznych – szczegóły w załączniku nr 1.
 5. Serwisowanie funduszy sekurytyzacyjnych ALTUS o wartości aktywów blisko 300 mln zł, co przyniosło EGB istotne dodatkowe wpływy.
 6. Zaimplementowano wiele innych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, systemowych i wizerunkowych  (zobacz załącznik nr 1).

 

Ponadto:

W momencie przejęcia EGB, w listopadzie 2015 roku, na platformie ALTUS TFI istniał fundusz Altus Wierzytelności, którym w tamtym czasie zarządzała spółka DTP SA. Fundusz ten posiadał aktywa netto na poziomie około 90 mln zł. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu fundusz ten został przekazany w zarządzanie do EGB, co od razu zwiększyło wartość spółki. Przez kolejne kwartały TFI pozyskiwało dodatkowe aktywa do funduszy sekurytyzacyjnych, co zaowocowało tym, że w momencie sprzedaży EGB w 2017 roku utworzone już były 3 fundusze sekurytyzacyjne z aktywami o wartości ponad 300 mln zł.

 

Istotnym elementem atrakcyjności EGB jako serwisera była ekspozycja tej spółki na zaangażowanie i potencjał dystrybucyjny ALTUS TFI SA.

 

EFEKTY:

 • W wyniku wprowadzonych zmian, na koniec 2016 roku nastąpił bezprecedensowy 280-procentowy wzrost zysku netto w ujęciu rok do roku, a także stały wzrost wolnych przepływów gotówkowych (free cash flow).
 • W wyniku wprowadzonych zmian, na koniec 2016 roku nastąpił wzrost kapitału własnego z 64.5 mln zł do 74.2 mln zł.[2]
 • W wyniku wprowadzonych zmian, na koniec IIIQ 2017 r. kapitały własne wzrosły do 81 mln zł, przy jednoczesnej spłacie 20 mln długów, jakie miała spółka.
 • Kurs EGB zanotował rekordy i w 2016 r. notowania rynkowe przekroczyły 16 zł za akcję. [3]   Trzeba zaznaczyć, że lata 2015-2017 to okres szczególnego wzrostu i rozwoju branży windykacyjnej i wzrostu wartości w zasadzie wszystkich firm z tej branży na giełdzie. Szczyt wycen firm windykacyjnych to druga połowa roku 2017.

 

Wnioski:

Zmiany wprowadzone przez managerów, pod nadzorem członków  rady nadzorczej  desygnowanych przez fundusze ALTUS TFI, w ciągu roku podniosły wartość spółki EBG kilkukrotnie – co wpłynęło na jej wycenę.

 

SPRZEDAŻ EGB FIRMIE GETBACK: 

 • Proces sprzedaży trwał blisko pół roku - od marca 2017 r. do sierpnia 2017 r. – i był transparentny. O jego rozpoczęciu poinformowano w raporcie bieżącym. Wcześniej GetBack był zainteresowany konsolidacją branży i deklarował chęć nabywania podmiotów ze swojego sektora już w 2016 r.
 • Raport 9/2017 – 8 marca 2017 r. GetBack poinformował o decyzji dot. podjęcia negocjacji ze znaczącymi akcjonariuszami 2 podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami w sprawie nabycia akcji tych podmiotów.
 • Raport 7/2017 – 4 kwietnia 2017 r. zarząd EGB poinformował o pozyskaniu informacji od ALTUS TFI SA o tym, że w związku z planami dynamicznego rozwoju spółka rozważała różne opcje strategiczne dot. jej przyszłości, w tym m.in. transakcje typu M&A i transakcje związane z pozyskaniem inwestora strategicznego dla spółki.
 • Transakcja nabycia przez GetBack akcji EGB została szczegółowo opisana w Prospekcie Emisyjnym akcji Getback [4] zatwierdzonym przez KNF w dniu 16 czerwca 2017 r. oraz w Raporcie IPO z dnia 5 czerwca 2017 r., w tytule „Akwizycja EGB Investments” s. 64, gdzie zostały wskazane szczegółowe dane finansowe EGB (patrz załącznik  nr 2).
 • IPO GetBack na GPW okazało się sukcesem. Debiut spółki z branży zarządzania wierzytelnościami rynek uznał za udany.

 

Negocjacje:

 • Negocjacje dotyczące potencjalnej transakcji rozpoczęły się w marcu 2017 r. ALTUS TFI oczekiwał premii do ceny rynkowej i zaproponował cenę 17,5 zł za akcję.
 • Powyższa cena wynikała z wartości fundamentalnej spółki oraz założenia, że dla GetBacku przejęcie EGB oznaczało będzie osiągniecie efektów synergii i skali. Ponadto EGB, dzięki serwisowaniu funduszy ALTUS TFI, generowało stały dopływ środków. Dzięki rozwiązaniom wdrożonym przez ALTUS spółka dynamicznie się rozwijała, a jej perspektywy były bardzo dobre.
 • Pierwsze rozmowy odnośnie treści umowy sprzedaży toczyły się między działem prawnym GetBack a kancelarią reprezentującą ALTUS.
 • Pod koniec marca 2017 r. GetBack zlecił kancelarii Greenberg Traurig (GT) pracę przy transakcji. GT doradzał w prawnych aspektach transakcji, obejmujących badanie spółki oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej nabycia akcji [5].
 • Negocjacje rozpoczęły się na nowo - z ramienia GT pracował zespół transakcyjny, którym kierował mec. Daniel Kaczorowski.
 • W trakcie negocjacji, finalnie tuż przed podpisaniem umowy pod koniec maja 2017 r., ustalono ostateczną cenę transakcji na poziomie 16 zł za jedną akcję.
 • Średnia wycena giełdowa EGB w IQ 2017 roku była na poziomie ok. 15 zł za akcję, co jednak nie uwzględniało premii za przejęcie całości spółki.
 • We wszystkich negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele funduszu Abris, kluczowego akcjonariusza GetBacku. Wojciech Łukawski, Członek Rady Nadzorczej GetBack z ramienia Abris był załączany do korespondencji mailowej, we wszystkich spotkaniach biznesowych uczestniczył osobiście lub telefonicznie. Zgodnie ze Statutem Spółki transakcja nie mogła odbyć się bez zgody Rady Nadzorczej Spółki i zgoda taka została udzielona.
 • W pracach nad sfinalizowaniem transakcji uczestniczyły renomowane firmy doradcze z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalnie wyznaczone zespoły prowadziły regularne spotkania i telekonferencje.
 • W postępowaniu przed Prezesem UOKiK GetBack reprezentowała jedna z wiodących kancelarii prawnych w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego.

 

Wycena Spółki:

 • Wycena spółki z punktu widzenia sprzedającego bazowała na modelu finansowym, który został przyjęty przez ALTUS TFI do wyceny w momencie nabycia spółki i który był co jakiś czas aktualizowany.
 • Dodatkowo zarząd ALTUS TFI uważał, że wycena powinna mieć odniesienie do wycen rynkowych spółek z branży. W okresie negocjacji umowy sprzedaży Kruk SA był notowany na wskaźniku 3,5-5 P/BV, a spółka Best SA we wrześniu 2015 r. kupiła 33% akcji Kredyt Inkaso przy wycenie 2,3 P/BV, co nie uwzględniało premii za kontrolę. Na światowych giełdach podobne podmioty były notowane przy wskaźnikach 2-2,5 P/BV.
 • ALTUS TFI miał jasno określoną strategię dla spółki i po wszystkich zmianach, których dokonał coraz pewniejsze było to, że uda się zrealizować cel, jakim był wielokrotny wzrost wartości spółki. Biorąc pod uwagę udoskonalenie procesu windykacji i potencjał dystrybucji NSFIZ przez Altus TFI w najbliższych latach, można było mieć pewność, że uda się zbudować liczący się podmiot w tej branży. Dodatkowo warto zauważyć, jak bezpiecznie i długofalowo ALTUS TFI podchodził do budowy wartości spółki. Jak już wspomniano, w okresie, w którym ALTUS kontrolował spółkę, zmniejszyła ona istotnie swoje zadłużenie. 
 • Spółkę sprzedano na wycenie z dyskontem do lidera rynkowego i na poziomie podobnych transakcji na rynku wierzytelności. Dodatkowo oprócz wartości księgowej sprzedany został również biznes związany z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi, co nie jest uwzględnione w wartości księgowej. Biorąc pod uwagę, że ALTUS zmniejszył swoje oczekiwania w trakcje negocjacji, w przypadku żądania przez kupującego jeszcze niższej ceny niż wynegocjowana 16 zł za akcje do transakcji by nie doszło.

 

Zawarcie umowy:

30 maja 2017 r. została zawarta umowa warunkowa sprzedaży przy cenie 16 zł za akcję. Cena uwzględniała premię za przejęcie całości kontroli nad EGB. Zgodnie z umową  ALTUS TFI zgodził się na:

 • Delegowanie 1 osoby z GB do zarządu oraz rady nadzorczej w okresie przejściowym – umowa z 30 maja 2017 r.
 • W skład władz spółki weszli menedżerowie GetBack: do zarządu EGB dołączył Michał Kozdrowicz, a do rady nadzorczej Grzegorz Godlewski.
 • W zawartej umowie przyjęto szereg oświadczeń i postanowień chroniących przed uszczupleniem majątku spółki w okresie przejściowym, podjęciem nowych zobowiązań wraz z zobowiązaniem do pomniejszenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku dokonanych naruszeń.

 

Równocześnie została również zawarta Umowa ramowa na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 30 maja 2017 r.[6]   w zakresie dalszej współpracy pomiędzy Getback a ALTUS. Opis w/w umowy znajduje się we wstępnym, niezaudytowanym sprawozdaniu finansowym grupy Getback za 2017 r., opublikowanym w dniu 30 maja 2018 r. przez GetBack, s. 92-92 [7].

 

ALTUS TFI nie otrzymał od GetBack S.A. żadnych płatności z tytułu zawarcia wskazanej powyżej umowy.

 

Dodatkowe informacje:

Transakcja przejęcia EGB przez GetBack została pozytywnie odebrana przez rynek. W raporcie analitycznym na temat GetBack przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zwrócono uwagę na pozytywną kontrybucję do wyników finansowych, którą może dać dokonana akwizycja. Na koniec I półrocza 2017 r. GetBack wskazywał na liczne synergie wynikające z tej akwizycji: 

 • wzrost udziału w rynku i wzrost percepcji Grupy GetBack jako lidera rynku,
 • spadek kosztów operacyjnych, w tym przede wszystkim kosztów ogólnego zarządu oraz usług obcych, takich jak obsługa IT, audytu, doradztwa,
 • optymalizacja kosztów pozyskania finansowania – powiększona grupa będzie miała dostęp do niższych kosztów pozyskania środków wydatkowanych na zakup nowych portfeli,
 • przejecie „know-how” dotyczącego portfeli korporacyjnych, obsługiwanych obecnie przez EGB pozwoli poszerzyć́ bogatą ofertę̨ produktową oraz umocnić́ pozycję GetBack w tym segmencie. [8]

Abris przeprowadził badanie konfliktu interesów przed transakcją w odniesieniu do wszystkich Funduszy sprzedających i uzyskał stosowne oświadczenia od ALTUS TFI.

W dniu 19 czerwca 2017 r. Prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez GetBack kontroli nad EGB.

Informacje dot. sfinalizowania transakcji znajdują się w raporcie bieżącym ALTUS TFI nr 40/ 2017 z 7 sierpnia 2017 r. (https://www.altustfi.pl/pl/raporty/3?search_txt=none&search_date=2017-08).

Informacje o warunkowej umowie znajdują się w raporcie bieżącym ALTUS TFI nr 25/2017 z dnia 30 maja 2017 r. (https://www.altustfi.pl/pl/raporty/3?search_txt=none&search_date=2018-05).

Transakcja nabycia przez GetBack akcji EGB została szczegółowo opisana w Raporcie IPO z dnia 5 czerwca 2017 r., w tytule „Akwizycja EGB Investments” s. 64.

ALTUS TFI nie komentuje działań innych podmiotów, w tym GetBack S.A., w stosunku do swoich aktywów i wyceny, tudzież spadków ich wartości.

 

Podsumowanie:

Mamy pełne przekonanie, że spółka EGB, którą sprzedawaliśmy była dobrze działającym podmiotem w branży windykacyjnej, na mocnej krzywej wzrostu biznesu i wartości. 

Chcemy podkreślić, że  kupowanie spółki, jej restrukturyzacje i sprzedaż to  standardowa aktywność niektórych funduszy inwestycyjnych, w tym niektórych funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI (takich, gdzie statuty dopuszczają takie inwestycje). 

Pragniemy również zaznaczyć, że obligacje spółki EGB SA stały się obligacjami GetBack SA i nie zostały wykupione w terminie, gdyż spółka EGB połączona została z GetBack przez przejęcie w dniu 22 grudnia 2017 roku. 

Zarządzający ALTUS TFI zdjęli całe ryzyko z funduszy otwartych i funduszy aktywnie zarządzanych, związanych z tymi obligacjami, odkupując je niezwłocznie po ujawnieniu informacji o trudnej sytuacji finansowej GetBack, po cenie nominalnej powiększonej o narosłe odsetki i  aktualnie  Klienci funduszy ALTUS nie mają żadnej ekspozycji na te instrumenty. Tym samym zarządzający ALTUS TFI SA wzięli na siebie wszelkie ryzyka związane z obligacjami GetBack o wartości nominalnej 23 mln zł.

 

Załącznik nr 1

Zmiany wprowadzone w spółce EGB Investments S.A. w okresie 2015-2017 r.

 

Załącznik nr 2

Raport IPO z dnia 5 czerwca 2017 r.

 

Załącznik nr 3

Przegląd wyników półrocznych GetBack - ZMID z dnia 3 październik 2017 r.

 

Nota prawna
Materiał został opracowany przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI) zgodnie ze stanem na dzień 25.06.2018 r. Ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. ALTUS TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz zastrzega, że jedynym dokumentem zawierającym oficjalne i pełne informacje na temat funduszy inwestycyjnych są dokumenty ofertowe tych funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Ponadto treści zawarte w niniejszej informacji nie stanowią oferty publicznej w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ani rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i za takie nie mogą być poczytywane. Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane przez inwestorów powinny być poprzedzone dokonaniem uprzednich analiz, w tym szczegółowej oceny ryzyka. W szczególności ALTUS TFI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej informacji, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle. ALTUS nie ponosi również odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostaną wykorzystane


[1] Działalność funduszy private equity polega na zaangażowaniu w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdach papierów wartościowych. Celem inwestycji tego rodzaju jest osiągnięcie zysku z przyrostu kapitału w średnim i długim terminie. Ostatnim etapem inwestycji portfelowej jest wyjście, które może polegać zazwyczaj na sprzedaży firmy innemu inwestorowi, bądź wprowadzeniu jej na giełdę.

[2] Źródło: raport roczny EBG Investment S.A. 2016 (https://egb.pl/wp-content/uploads/documents/reports/2017/jednostkowy_rap...)

[3] Źródło: Notowania GPW-Giełda-Bankier (https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=EGB)

[6] Zmieniona następnie Porozumieniem z dnia 11 grudnia 2017 r. dotyczące wykonywania umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych zawartej dnia 30 maja 2017 r.

[8] Raport analityczny na temat GetBack S.A. przygotowany przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z dnia 28.09.2017 r.