2
Subfundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w instrumenty udziałowe, tj. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Maksymalnie 30% Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone ustawą o funduszach inwestycyjnych. Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.
Główną kategorię lokat (min. 60%) stanowią instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Fundusz może inwestować do 40% aktywów subfunduszu w instrumenty udziałowe,a co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF – na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości inwestycji. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.
Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie na rynku instrumentów dłużnych. Zarządzający podejmują decyzje inwestycyjne dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury panującej na polskim rynku obligacji. Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących relatywnie wyższą stabilność inwestycji niż w przypadku lokat w instrumenty udziałowe i planujących długoterminowe oszczędzanie. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Zarządzający dążą do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku (indeks WIG20short). W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w Subfundusz wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Inwestycja w subfundusz może być wykorzystywana przy trendach spadkowych na rynku akcji lub może stanowić zabezpieczenie istniejącej pozycji w innych instrumentach finansowych. Subfundusz przeznaczony jest m.in. dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, możliwość silnych wahań wartości inwestycji oraz utratę znacznej części zainwestowanych środków. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 5 lat.
Główną kategorię lokat (min. 60% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Nie mniej niż 40% aktywów subfunduszu stanowią obligacje i depozyty bankowe w banku depozytariuszu. Fundusz może lokować nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw. Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących relatywnie wyższą stabilność inwestycji niż w przypadku lokat dokonywanych wyłącznie w instrumenty udziałowe i planujących długoterminowe oszczędzanie. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Główną kategorię lokat (max. 70% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty udziałowe, np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Nie mniej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Subfundusz jest skierowany do inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, jednocześnie oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających ze wzrostu cen akcji. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 4 lata.
Co najmniej 30% aktywów Subfunduszu stanowią instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska, a ponadto także instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią: obligacje państw innych niż Rzeczpospolita Polska o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym (przyznanym przez co najmniej jedną z uznanych agencji ratingowych: Standard&Poors, Moodys lub Fitch), przy czym obligacje wyemitowane przez jedno państwo nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, stanowią nie więcej niż 50% aktywów subfunduszu.
Fundusz może inwestować do 80% aktywów w instrumenty dłużne oraz do 30% aktywów w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz może inwestować min. 20% aktywów w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Subfundusz może również inwestować za granicą bez określonego limitu takich inwestycji, przy czym co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF – na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.
Główną kategorię lokat (min. 60% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Subfundusz może inwestować do 40% aktywów w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF – na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.
Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim; depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok; inne instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów.
Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji inwestuje w dłużne papiery wartościowe, akcje, listy zastawne i pozostałe aktywa. Subfundusz charakteryzują niskie opłaty manipulacyjne oraz umiarkowane ryzyko. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2-3 lata.
Subfundusz SEJF Obligacji inwestuje w dłużne papiery wartościowe,depozyty, pozostałe aktywa. Subfundusz charakteryzują niskie opłaty manipulacyjne oraz umiarkowane ryzyko. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2-3 lata.
Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych inwestuje w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, depozyty, akcje i pozostałe aktywa. Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy cenią wzrost zainwestowanego kapitału przy zachowaniu relatywnie wysokiego bezpieczeństwa lokaty i wykazują się stosunkowo niską skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 1 rok.
Subfundusz SEJF Etyczny 2 inwestuje w dłużne papiery wartościowe, akcje, depozyty i pozostałe aktywa. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.