ALTUS Subfundusz Short

subfundusz wydzielony w ramach ALTUS FIO Parasolowego (jednostki kategorii A)
Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Zarządzający dążą do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku (indeks WIG20short). W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w Subfundusz wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Inwestycja w subfundusz może być wykorzystywana przy trendach spadkowych na rynku akcji lub może stanowić zabezpieczenie istniejącej pozycji w innych instrumentach finansowych. Subfundusz przeznaczony jest m.in. dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, możliwość silnych wahań wartości inwestycji oraz utratę znacznej części zainwestowanych środków. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 5 lat.
Profil ryzyka i zysku: 
5

* Klasyfikacja zgodna z zawartą w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, która zakłada siedmiostopniową skalę, gdzie 1 oznacza najniższe ryzyko, a 7 najwyższe

Stopa zwrotu: 
1 miesiąc
3,50%
3 miesiące
3,48%
6 miesięcy
3,21%
12 miesięcy
7,73%
Stopa zwrotu na podstawie wyceny z dnia 03.02.2020 r.
Kategoria subfunduszu: 
akcyjny indeksowy
Zalecany horyzont inwestycyjny: 
minimum 5 lat
Podstawowe lokaty / limity funduszu: 
  • Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w szczególności kontrakty terminowe na indeks WIG20 (pozycje krótkie): 50-100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu
  • Instrumenty udziałowe: max. 20%
  • Instrumenty dłużne: max. 90%
  • Depozyty bank.: max. 25%
Opłata stała za zarządzanie: 
3,00% p.a.
Opłata zmienna za zarządzanie: 
20% stopy zwrotu ponad portfel wzorcowy, gdy stopa zwrotu jest wyższa od stopy zwrotu z portfela wzorcowego
Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji: 
WIG20short
Benchmark: 
WIG20short
Waluta: 
PLN
Data pierwszej wyceny: 
28.09.2012
Wartość jednostki uczestnictwa: 
91,10 PLN
Częstotliwość wyceny: 
codzienna
Wartość początkowa na 28.09.2012: 
99,99 PLN

Informacje związane z wpłatami

Minimalna pierwsza wpłata: 
1 000,00 PLN
Minimalna dopłata: 
100,00 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 
4,00%
Dokumenty do pobrania: 
Prospekt informacyjny funduszu z dnia 4 lutego 2020 r.
Karta Subfunduszu
Kluczowe Informacje dla Inwestorów
Sprawozdania subfunduszu: 
Pobierz plik
Sprawozdania funduszu: 
Pobierz plik
Ogłoszenia obowiązkowe dotyczące Funduszu / subfunduszu: 
Pobierz plik
Nota prawna: 

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (ALTUS TFI) informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz na stronach, do których niniejszy serwis zawiera odesłania (linki) nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom ALTUS TFI, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

Materiał opracowany przez ALTUS TFI ma charakter wyłącznie marketingowy i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. ALTUS TFI rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie funduszy inwestycyjnych oraz zastrzega, że jedynym dokumentem zawierającym oficjalne i pełne informacje na temat funduszy inwestycyjnych są dokumenty ofertowe tych funduszy. Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte znajdują się w Warunkach Emisji. Szczegółowe informacje na temat zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz czynników ryzyka określa Prospekt informacyjny odpowiedniego funduszu. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne u Dystrybutorów, w siedzibie ALTUS TFI lub na stronie internetowej ALTUS TFI. Na ww. stronie internetowej publikowane są również kluczowe informacje dla inwestorów funduszy inwestycyjnych otwartych.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Prezentowane w serwisie informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym funduszy osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszy i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa przez fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych, w tym opłat za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych są dostępne:

  • w przypadku Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO)- w tabeli na stronie internetowej Altus TFI i w Prospekcie Informacyjnym każdego z FIO;
  • w przypadku Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) - w Warunkach Emisji każdego z FIZ.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub stosowane techniki zarządzania portfelem wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusze.
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

ALTUS TFI jest podmiotem posiadającym zezwolenie KNF z 16 czerwca 2010 r. na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Historyczne wyniki poszczególnych strategii inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestycja we wszelkie instrumenty finansowe, jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Każdy potencjalny klient przed zawarciem z ALTUS TFI umowy o zarządzanie portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, powinien zapoznać się z Regulaminem zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez ALTUS TFI.

Źródła: wskazane bezpośrednio przy podanych danych lub obliczenia własne ALTUS TFI na podstawie informacji publicznie dostępnych. Dane wykorzystane przy tworzeniu serwisu pochodzą ze źródeł uważanych przez ALTUS TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu serwisu ALTUS TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie określonych instrumentów finansowych. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy ALTUS TFI lub jego licencjodawcach i są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290831; Kapitał zakładowy w wysokości 4.612.000,00 złotych w całości opłacony; NIP 108-00-03-690, REGON 141158275 www.altustfi.pl

ALTUS TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ALTUS TFI uzyskało zgodę na działalność na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 grudnia 2008 roku.

Pokazuj w bloku z tabelą notowań: 
1
Subfundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w instrumenty udziałowe, tj. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Maksymalnie 30% Aktywów Subfunduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone ustawą o funduszach inwestycyjnych. Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.
Główną kategorię lokat (min. 60%) stanowią instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Fundusz może inwestować do 40% aktywów subfunduszu w instrumenty udziałowe,a co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF – na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości inwestycji. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.
Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie na rynku instrumentów dłużnych. Zarządzający podejmują decyzje inwestycyjne dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury panującej na polskim rynku obligacji. Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących relatywnie wyższą stabilność inwestycji niż w przypadku lokat w instrumenty udziałowe i planujących długoterminowe oszczędzanie. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Subfundusz należy do kategorii funduszy indeksowych. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Zarządzający dążą do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu porównywalnej do zmian benchmarku (indeks WIG20short). W okresie wzrostu indeksu WIG20 inwestycja w Subfundusz wiąże się z ryzykiem poniesienia strat. Inwestycja w subfundusz może być wykorzystywana przy trendach spadkowych na rynku akcji lub może stanowić zabezpieczenie istniejącej pozycji w innych instrumentach finansowych. Subfundusz przeznaczony jest m.in. dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, zakładają trend spadkowy na rynku akcji, a przy tym akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne, możliwość silnych wahań wartości inwestycji oraz utratę znacznej części zainwestowanych środków. Zalecany horyzont inwestycyjny wynosi co najmniej 5 lat.
Główną kategorię lokat (min. 60% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Nie mniej niż 40% aktywów subfunduszu stanowią obligacje i depozyty bankowe w banku depozytariuszu. Fundusz może lokować nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw. Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących relatywnie wyższą stabilność inwestycji niż w przypadku lokat dokonywanych wyłącznie w instrumenty udziałowe i planujących długoterminowe oszczędzanie. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Główną kategorię lokat (max. 70% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty udziałowe, np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Nie mniej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Subfundusz jest skierowany do inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, jednocześnie oczekujących możliwości osiągnięcia zysków, wynikających ze wzrostu cen akcji. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 4 lata.
Co najmniej 30% aktywów Subfunduszu stanowią instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, o ratingu nie niższym niż posiada Rzeczpospolita Polska, a ponadto także instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią: obligacje państw innych niż Rzeczpospolita Polska o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym (przyznanym przez co najmniej jedną z uznanych agencji ratingowych: Standard&Poors, Moodys lub Fitch), przy czym obligacje wyemitowane przez jedno państwo nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, stanowią nie więcej niż 50% aktywów subfunduszu.
Fundusz może inwestować do 80% aktywów w instrumenty dłużne oraz do 30% aktywów w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz może inwestować min. 20% aktywów w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Subfundusz może również inwestować za granicą bez określonego limitu takich inwestycji, przy czym co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF – na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.
Główną kategorię lokat (min. 60% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Subfundusz może inwestować do 40% aktywów w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF – na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne). Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.
Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa Funduszu lokowane są w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim; depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok; inne instrumenty rynku pieniężnego, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów.
Subfundusz SEJF Stabilny Zmiennej Alokacji inwestuje w dłużne papiery wartościowe, akcje, listy zastawne i pozostałe aktywa. Subfundusz charakteryzują niskie opłaty manipulacyjne oraz umiarkowane ryzyko. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2-3 lata.
Subfundusz SEJF Obligacji inwestuje w dłużne papiery wartościowe,depozyty, pozostałe aktywa. Subfundusz charakteryzują niskie opłaty manipulacyjne oraz umiarkowane ryzyko. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 2-3 lata.
Subfundusz SEJF Papierów Dłużnych inwestuje w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, depozyty, akcje i pozostałe aktywa. Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy cenią wzrost zainwestowanego kapitału przy zachowaniu relatywnie wysokiego bezpieczeństwa lokaty i wykazują się stosunkowo niską skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 1 rok.
Subfundusz SEJF Etyczny 2 inwestuje w dłużne papiery wartościowe, akcje, depozyty i pozostałe aktywa. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują podwyższony poziom ryzyka. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 5 lat.