Edukacja

A-B C-H I-O P-R S-Z
 • Agent transferowy

  Agent transferowy to instytucja, która na zlecenie TFI zajmuje się prowadzeniem rachunków (kont) poszczególnych uczestników funduszu oraz dokonuje przeliczenia wpłaconych środków pieniężnych na nabywane przez inwestora jednostki uczestnictwa, a także odkupywanych jednostek uczestnictwa na wypłacane inwestorowi środki pieniężne.

 • Aktywa funduszu - czyli jego majątek

  Aktywa funduszu - czyli jego majątek. Aktualna wartość posiadanych lokat/papierów wartościowych oraz środków finansowych pochodzących z wpłat uczestników i innych źródeł.

 • Aktywa funduszu netto

  aktywa funduszu pomniejszone o zobowiązania funduszu.

 • Alokacja aktywów

  podział aktywów funduszu pomiędzy różne instrumenty finansowe.

 • Animator emitenta

  Animator emitenta – pełni podobne zadania co animator rynku, ale na rzecz emitenta. Animator emitenta podpisuje umowę o podtrzymywanie płynności ze spółką, której akcje będą przedmiotem animowania. Biuro maklerskie otrzymuje od emitenta wynagrodzenie.

 • Animator rynku

  Animator rynku – dom maklerski – członek giełdy lub inna instytucja finansowa, która na podstawie umowy z giełdą zobowiązała się do stałego zgłaszania ofert kupna lub sprzedaży danego papieru wartościowego na własny rachunek na zasadach określonych przez zarząd giełdy. Celem jest podtrzymywanie płynności danego papieru wartościowego (który może mieć wielu animatorów). Animator rynku podpisuje umowę o podtrzymywanie płynności z giełdą.

 • Aprecjacja

  Aprecjacja - w systemie kursów zmiennych (płynnych) zwyżka kursu pieniądza na rynku walutowym. To wzrost kursu waluty krajowej względem zagranicznych, który oznacza zwiększenie się siły nabywczej pieniądza krajowego. Jest ona wynikiem przewagi popytu nad jej podażą. Zjawiskiem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.

 • Back load

  Back load – opłata na wyjściu (np. w przypadku wycofania środków finansowych z danego funduszu inwestycyjnego).

 • Benchmark

  wzorzec (punkt) odniesienia, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki funduszu. Bardzo często jest to po prostu jakiś indeks rynkowy, na przykład indeks rynku akcji.

 • Beneficjent Rzeczywisty

  Beneficjent Rzeczywisty - przez Beneficjenta Rzeczywistego rozumie się:

  a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,

  b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,

  c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych).

 • Bessa

  Bessa - silny i długotrwały spadek kursu papierów wartościowych.

 • Beta

  miara ryzyka, próbująca ocenić zmienność inwestycji/funduszu poprzez porównanie historycznych stóp zwrotu do stopy odniesienia(zwykle indeksu rynku - np. SP500, WIG20). Beta funduszu = 1 oznacza, że zachowywał się on dokładnie tak samo jak indeks. Beta = 0,7 oznacza, że zmiany funduszu stanowiły zwykle 70 % zmian indeksu (mniejsza zmienność), zaś beta = 1,1 oznacza, że zmienność funduszu była wyższa od indeksu o 10%.

 • Blokada rejestru

  Blokada rejestru - jeśli w określonym czasie klient nie zamierza przeprowadzać żadnych transakcji na rejestrze, może wówczas zlecić blokadę rejestru. W czasie podanym w zleceniu na rejestrze nie będą przeprowadzane żadne transakcje.

 • Blue chips

  Blue chips - duże spółki notowane na giełdzie, cieszące się zaufaniem inwestorów i mające dobrą sytuację finansową. To spółki o największej kapitalizacji i największej płynności. Charakteryzują się stosunkowo stabilnym kursem. Mają duże znaczenie dla gospodarki. Blue chips to określenie nieformalne, zapożyczone z Giełdy Nowojorskiej. W Polsce można w ten sposób określić spółki wchodzące w skład indeksu giełdowego WIG20.

 • BondSpot S.A.

  BondSpot S.A. (dawniej CeTO - Centralna Tabela Ofert Spółka Akcyjna) - to spółka, która powstała z inicjatywy ponad 20 największych polskich banków i domów maklerskich. Jej celem jest organizowanie pozagiełdowego publicznego obrotu papierami wartościowymi. Prowadzi Centralną Tabelę Ofert (CTO), czyli pozagiełdowy rynek papierów wartościowych. Biuletyn Informacyjny BondSpot S.A. to codzienne wydawnictwo rynku pozagiełdowego, publikowane po zakończeniu dnia obrotu, zawierające m.in. informacje o ofertach i zawartych transakcjach, informacje przekazywane przez emitentów w raportach bieżących i okresowych, uchwały podejmowane przez organy spółki prowadzącej rynek.

 • Byki i niedźwiedzie czyli hossa i bessa

  Byki i niedźwiedzie czyli hossa i bessa - zwroty używane przez specjalistów lub inwestorów, określające panujący na giełdzie trend. Byk oznacza hossę czyli wzrost wartości notowanych na giełdzie papierów wartościowych, przede wszystkim akcji. Rynkiem byka nazywamy sytuację, gdy gospodarka ma się dobrze, PKB rośnie itd. Bykiem nazywamy również inwestora, który wierzy, że jego akcje pójdą w górę. Rynek niedźwiedzia to bessa. Oznacza spadki cen połączone z wyprzedażą papierów. Rynek niedźwiedzia to sytuacja, gdy jest recesja, a ceny akcji spadają. Niedźwiedziem nazywany jest też inwestor - pesymista, który wierzy, że akcje będą spadać.