Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Zadbaj o swoją przyszłą emeryturę – zapoznaj się z naszą ofertą – podejmij decyzję już dziś

Zapłać mniejszy podatek w bieżącym roku i odłóż określoną kwotę z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę przystępując do IKZE z Altus TFI S.A.

IKZE – co to jest?

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - to produkt umożliwiający dodatkowe oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru. Zasady jego funkcjonowania określa zmieniona w 2011r. Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (z dnia 20 kwietnia 2004r. z późn. zmianami).

IKZE może założyć każda osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) oraz małoletni, który ukończył 16 rok życia. W przypadku małoletniego, wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

IKZE - korzyści dla oszczędzającego:

- atrakcyjne rozwiązania podatkowe:

 • możliwość corocznego odliczania wpłat dokonanych na IKZE od podstawy opodatkowania - przy maksymalnej wpłacie w wysokości 5.331,60 zł* w 2018 roku, ulga może wynieść 959,69 zł, 1.013,00 zł lub 1.706,11 zł**,
 • wypłata opodatkowana jest 10%*** podatkiem ryczałtowym, podczas gdy coroczne odliczenia wpłat na IKZE od dochodu wynoszą 18%, 19% lub 32% (w zależności od osiągniętych dochodów i formy opodatkowania),
 • brak 19% podatku od zysków kapitałowych,
 • odroczenie w czasie konieczności uregulowania podatku dochodowego - obowiązek podatkowy pojawi się dopiero w momencie złożenia dyspozycji wypłaty lub zwrotu środków,


- zabezpieczenie bliskich:

 • możliwość wskazania osoby lub osób, którym w razie śmierci oszczędzającego zostaną wypłacone środki z IKZE,
 • dziedziczenie na zasadach ogólnych środków zgromadzonych na IKZE - bez podatku od spadków i darowizn,


- dodatkowe świadczenie (zabezpieczenie finansowe) wypłacane po przejściu na emeryturę.

Zabezpiecz swoją przyszłość, przystępując do IKZE z Altus TFI S.A.

 • każda kolejna wpłata bez żadnych opłat,
 • dwie bezpłatne zamiany Subfunduszy w roku,
 • dowolne terminy wpłat i ich wysokość ****.
 • minimalna pierwsza wpłata 500 zł, każda następna tylko 200 zł.
 


Z punktu widzenia odliczenia wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym, Towarzystwo zaleca:

 • dokonywanie wpłat na IKZE w takich terminach, aby środki wpłynęły na rachunek indywidualny Uczestnika przynajmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem danego roku kalendarzowego. Brak zachowania tego terminu może skutkować zakwalifikowaniem wpłat do limitu za kolejny rok. W ten sposób o tę kwotę pomniejszony zostanie limit wpłat Uczestnika przewidziany na kolejny rok,
 • przechowywanie następujących dokumentów, których może żądać urząd skarbowy:
 1. treść zawartej Umowy w IKZE (zlecenia otwarcia Rejestru w IKZE),
 2. dokument wpłaty potwierdzający dokonanie wpłaty środków (potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty środków w banku lub w SKOK lub w placówce pocztowej),
 3. potwierdzenie zrealizowanej transakcji nabycia Jednostek w ramach IKZE.

Należy wziąć pod uwagę, iż urząd skarbowy może żądać jeszcze innych dokumentów, niż wymienione powyżej. Więcej informacji o odliczeniu wpłat na IKZE można uzyskać w urzędach skarbowych lub pod nr Krajowej Informacji Podatkowej (tel. 801 055 055 lub 22 330 0330).


* Wpłata ma IKZE nie może przekroczyć co do zasady kwoty odpowiadającej 1,2 - krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Limit ten na 2018 rok wynosi 5.331,60 zł.
** Dane szacunkowe w zależności od osiągniętych dochodów i formy opodatkowania (18% lub 32% dla zasad ogólnych lub 19% dla skali liniowej)
*** 10% podatkiem zryczałtowanym nie są objęte środki będące przedmiotem zwrotu otrzymane przez oszczędzającego na skutek złożenia zlecenia wypowiedzenia Umowy. Środki takie są bowiem opodatkowane podatkiem w wysokości 18%, 19% lub 32% w zależności od osiągniętego dochodu w roku ich otrzymania i formy opodatkowania
**** Dopuszczalne są zarówno wpłaty systematyczne, jak i wpłaty jednorazowe w danym roku. Wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 500 zł, zaś kolejnej 200 zł i wyższa niż roczny limit wpłat na IKZE, tj. 5.331,60 zł (limit wpłat na IKZE obowiązujący w 2018 r.)