Kalkulator Pracowniczego Programu Emerytalnego

Wysokość miesięcznych zarobków (zł brutto)
Wysokość składki podstawowej (%)
%
Wysokość składki dodatkowej (zł)
Liczba lat w których odprowadzana jest składka do PPE
Zakładany roczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa do momentu wypłaty jednorazowej lub pierwszej raty (%)
%
Roczna waloryzacja wynagrodzenia (%)
%
Ilość lat w jakich ma być wypłacane miesięczne świadczenie z PPE

Zaprezentowany Symulator PPE zbudowany został w oparciu o istotnie uproszczone założenia, dlatego też prezentowane za jego pośrednictwem wyniki mogą w znacznym stopniu różnić się od wyników osiąganych w rzeczywistości. Budując ten symulator Towarzystwo miało na celu jedynie zaprezentowanie uczestnikowi w czytelny sposób możliwości jakie daje systematyczne odkładanie składek w ramach PPE.

Altus TFI S.A. ani fundusze czy subfundusze przez nas zarządzane nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia określonego wyniku uzyskanego w oparciu o ten symulator.

W kalkulatorze przyjęto następujące uproszczenia:

  1. Założono systematyczne, comiesięczne wpłaty co oznacza, że na rejestr uczestnika wpływa suma środków równa wysokości określonego (przyjętego przez pracodawcę) procentu pensji brutto (wysokość składki podstawowej) i ewentualnie wybrana przez uczestnika składka dodatkowa (wyrażona w złotych polskich).
  2. Realizacja zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa ma miejsce z dniem wyceny przypadającym na pierwszy dzień miesiąca.
  3. W trakcie trwania inwestycji na rejestrze nie są przeprowadzane inne niż wymienione w punkcie 1 transakcje.
  4. Założono miesięczną kapitalizację wartości jednostki co oznacza, że w przyjętym modelu wartość jednostki zwiększać się będzie co miesiąc o 1/12 założonego w kalkulatorze rocznego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. 
  5. Przekazanie pierwszej składki ma miejsce zawsze pierwszego stycznia.
  6. Zakładana wypłata świadczenia emerytalnego następuje zawsze według wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa na koniec roku (w przypadku, w którym uczestnik zamierza wypłacać środki w ratach należy wziąć pod uwagę, że wysokość rat została określona bez uwzględnienia zmiany wartości jednostki uczestnictwa).
  7. Waloryzacja przyjętego w modelu wynagrodzenia ma miejsce zawsze pierwszego stycznia.