Najczęściej zadawane pytania dotyczące IKZE

Nie, zgodnie z ustawą o IKE/IKZE, można gromadzić środki tylko w ramach jednego IKZE.

Oszczędzający, który dokonuje wpłat na IKZE uzyskuje prawo ich odliczenia od podstawy opodatkowania (odliczenie od dochodu). Prawo do odliczenia wpłat na IKZE mają podatnicy rozliczający się:

  • przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wpłaty dokonane na IKZE rozlicza się w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy.

Oszczędzający może dokonywać wpłat z dowolną częstotliwością. Zalecamy jednak, jako instytucja finansowa zobowiązana do kontroli wpłat na IKZE, dokonywanie wpłat na IKZE w takich terminach, aby środki wpłynęły w tym samym roku kalendarzowym, w którym zostały przekazane (najlepiej przynajmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem danego roku kalendarzowego). Brak zachowania sugerowanego terminu może skutkować sytuacją, w której środki przekazane w bieżącym roku mogą wpłynąć na rachunek Funduszu w kolejnym roku, a co za tym idzie, zostaną zakwalifikowane przez Towarzystwo do limitu za kolejny rok. W ten sposób wyczerpany zostanie limit wpłat Uczestnika przewidziany na kolejny rok.

 Tak, można jednocześnie posiadać IKE i IKZE.

 Nie, przeniesienie środków z IKE do IKZE możliwe było tylko w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

 
Tak. Przeniesienie środków z jednej instytucji do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE jest możliwe w ramach wypłaty transferowej. Wypłacie transferowej podlega całość zgromadzonego kapitału, ponieważ można gromadzić środki tylko na jednym IKZE. Wypłata następuje po przedstawieniu instytucji finansowej, z którą zawarta była umowa o prowadzenie IKZE, potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKZE, otrzymanego z innej instytucji finansowej.

W każdym czasie oszczędzający może zrezygnować z tej formy inwestowania środków na emeryturę. Wszystkie zgromadzone środki, na podstawie złożonej dyspozycji, podlegają wówczas zwrotowi. Należy pamiętać jednak o związanych z tym konsekwencjach podatkowych.

Wycofanie części kapitału nie jest możliwe.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE będzie mogła zostać zrealizowana na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

Wypłata środków jest również możliwa w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej. Wypłaty środków na rzecz osób wskazanych w rozrządzeniu na wypadek śmierci, jak i na rzecz spadkobierców będą realizowane niezależnie od tego czy śmierć oszczędzającego nastąpiła w okresie gromadzenia kapitału, czy też w czasie, gdy rozpoczął już korzystanie z niego. Oznacza to, że zabezpieczony na przyszłość jest zarówno sam oszczędzający, jak również jego bliscy (w przypadku śmierci osoby oszczędzającej). Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego oszczędzającego na rzecz osoby uprawnionej podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem.

  • Jednorazowo
  • W ratach, z zastrzeżeniem, że wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że wpłaty na IKZE były dokonywane przez okres krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat) – wypłata w ratach zostanie wówczas rozłożona na okres równy okresowy, w którym dokonywane były wpłaty.

Oszczędzający, który korzysta z IKZE oferowanego przez Altus TFI S.A. może sam określić swoją strategię inwestycyjną wybierając jeden lub dwa subfundusze spośród oferowanych w ramach Funduszu Parasolowego (obecnie w ramach SKOK Parasol FIO dostępnych jest 5 strategii inwestycyjnych o różnym poziomie zyskowności i związanym z tym poziomie ryzyka inwestycyjnego). Przy wyborze alokacji w 2 subfundusze, Uczestnik może ją ustawić pomiędzy subfunduszami w następujący sposób: 20% do 80%, 30% do 70%, 40% do 60%, 50% do 50%, a następnie będzie mógł tę strategię zmieniać stosownie do okoliczności i warunków panujących na rynku kapitałowym, jak również do czasu, jaki pozostał do zakończenia inwestycji, tj. skorzystania z dodatkowej emerytury.

Swoją strategię można zmienić na dwa sposoby:

  •     złożyć zlecenie Zamiany (pełnej lub częściowej) Jednostek - dwa razy w roku kalendarzowym;
  •     złożyć zlecenie Zmiany Alokacji Wpłat – dowolną ilość razy w roku kalendarzowym.